Categorie Archief Kort programma

Een financieel gezonde stad voor de huidige en toekomstige generaties

GroenRood weigert mee te gaan in de blinde
investeringen die enkel het prestige verhogen maar de
bevolking weinig teruggeven. De voorbije investeringen in
Deinze 2020 brengen torenhoge kosten met zich mee. Het
is vaak veel duurzamer om bestaande gebouwen te
vernieuwen of te renoveren. Er moet dan immers veel
minder nieuw materiaal gebruikt worden. Renovatie gaat
ook uit van de sterkte en de kracht van de bestaande
gebouwen en behoudt zo de eigenheid van een gebouw.

In aankoopbestekken willen we rekening houden met de
kost over de totale levensduur van een product en niet
enkel met de aankoopkost. GroenRood wil dat kleinere,
lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen
plaatsen.

We kiezen voor uitgebreide participatie van burgers voor
projecten in hun buurt. Via wijkbudgetten ondersteunen
wij actief burgerinitiatieven die een duidelijk positief effect
hebben op de buurt.

Mobiliteit

Er komen meer, betere en veiligere
fiets – en voetpaden. Iedere straat in de
fusiestad is aangepast op maat van de
fietsers
.
GroenRood kiest resoluut voor het STOP-principe. Het stadsbestuur geeft zelf het goede
voorbeeld door geen enkele dienstverplaatsing in de eigen stad met de wagen te doen. We
herstellen de trage wegen in ere en bakenen nieuwe trage wegen af waar nodig.
Fietsers in onze stad kunnen rechtsaf slaan door rood licht, krijgen vierkant groen op de
kruispunten, wachttijdvoorspellers aan de verkeerslichten en meer overdekte fietsplaatsen.
Wij willen autodelen verder stimuleren en ook nieuwe vormen van de deeleconomie
stimuleren, zoals fietsdelen, fietskardelen, etc.
Elke deelgemeente krijgt minstens 1 bus per
uur naar Gent en naar Deinze, ook in het
weekend. Waar mogelijk komt een eigen
bedding voor het openbaar vervoer.
Voor het centrum van Deinze werken we ons
lussensysteem verder uit om het verkeer
vlotter en veiliger te laten verlopen. Het
omkeren van de rijrichting in de
Tolpoortstraat is noodzakelijk om het verkeer
in de Guido Gezellelaan, langs de scholenroute, te ontlasten. Een grote ring rond Deinze
heeft geen zin omdat het meeste verkeer bestemmingsverkeer is. Enkel waar zeer lokaal het
vele doorgaand verkeer uit een deelgemeente gehaald kan worden door een beperkte
ringweg, willen we dit eventueel overwegen. Hierbij denken de aan een beperkte ring rond
Nevele.
Sluipverkeer door woonwijken is een groot probleem, zowel in Nevele als in Deinze.
Sommige straten die als doorgangsweg gebruikt worden door sluipverkeer moeten
aangepast worden
met verkeersremmers of afgesloten voor doorgaand verkeer.