EEN WOONERF OP DE MARKT?

De inrichting van de Markt tot woonerf, zal een impact hebben op de bewoners van de Markt, de bezoekers van de horeca en winkels, wandelaars en fietsers. Wij zijn dan ook even gaan polsen wat bewoners en bezoekers hiervan denken.

De maatregel wordt ingevoerd om de problematiek van het parkeren op de voetgangerszone aan te pakken, meer bepaald  onder de stadshal.

Bewoners storen zich daar wel aan. Uit onze gesprekken blijkt dat bewoners meest bezorgd zijn over de hoge snelheid op de Markt. Verschillende oudere mensen geven aan dat het belangrijk is om voldoende parkeerplaatsen te hebben, zodat ze bijvoorbeeld dichtbij kunnen parkeren om hun boodschappen uit te laden, naar de winkel of de bank te gaan. Er zijn ook veel bewoners van de Markt die  alles te voet doen en dat graag in veiligheid willen doen en daar de ruimte voor krijgen.

Een woonerf wordt klassiek gebruikt voor plaatsen met een verblijfsfunctie, waar mensen wonen en kinderen spelen. Door het inrichten van een woonerf  geef je eigenlijk een duidelijk signaal dat dit een woongebied is. 

De Markt combineert de verblijfsfunctie met een verkeersfunctie. Toch zijn er veel verkeersdeskundigen die voorstander zijn van een woonerf in centrumgebied. Hoe dieper in de kern, hoe harder je mag inzetten op de zwakke weggebruikers en trager gemotoriseerd verkeer. Dit past binnen de logica van buiten bebouwde kom 70, binnen bebouwde kom 50, kerngebied 30/fietszone, diepe kern 20/woonerf, voetgangerszone 0. Er moet uiteraard steeds gekeken worden welke modi per locatie van belang zijn.

De Markt heeft zeker een sterke functie als verblijfsgebied met terrassen en stedelijke activiteiten.

In de eerste plaats moet dus sterk op die voetganger worden ingezet. Net daarvoor is een woonerf ideaal. Op die manier geven we de Markt aan de voetganger zonder dat je de fietsers en automobilisten verbiedt er te komen

Laat ons even terugkeren naar de reden waarom de stad dit wil invoeren, namelijk parkeren. Het kan niet zijn dat we de verblijfsruimte van mensen door auto’s laten gebruiken.

Concluderend kunnen we stellen dat een woonerf in het centrumgebied mogelijk is en aansluit bij de noden die bewoners en bezoekers hebben.

Wat het parkeren betreft ontstaat op die manier een mogelijkheid om te verbaliseren. De snelheid op de Markt is nu 30km per uur en bewoners stellen vast dat er te snel gereden wordt. Zonder controle en verbalisatie zal ook de snelheid van 20km per uur niet gerespecteerd worden. Voor ons zijn er een aantal voorwaarden gekoppeld aan het invoeren van deze verkeersmaatregel:

  1. Een woonerf is meer dan het plaatsen van de signalisatie. We vragen een herinrichting van de Markt die duidelijk zichtbaar maakt dat het om een woonerf gaat. Zoals de Markt nu is ingericht zullen voetgangers niet snel geneigd zijn om de rijstrook in te nemen. Er is een onderscheid tussen het grote trottoir en de rijstrook. We zouden er wel kunnen voor kiezen om hier bijkomend met een relief te werk, zodat dit nog duidelijker wordt. De inrichting bepaalt hoe mensen de ruimte gaan gebruiken. In die zin pleiten wij voor meer publieke belevingszones, naast de terrassen van de horeca, die mogelijks ook nog kunnen uitbreiden. Voorstel hier zou kunnen zijn om naast de bestaande fonteintjes ook spelelementen voor  kinderen te voorzien, zoals interactieve stoeptegels, jumpstones, hinkelpaden, kleine speeltoestellen, ….
  2. Naast signalisatie ook controle en verbalisatie op de toegelaten snelheid. Zeker als we spelen op de Markt toelaten. De veiligheid moet te allen tijde kunnen gegarandeerd worden
  3. Afgebakende parkeerplaatsen met ruimte om te laden en te lossen. Een kiss and ride functie voor oudere mensen die afgezet worden om naar hun woning te gaan of een winkel te bezoeken.