Categorie Archief Nieuws

Naar één woonmaatschappij in Deinze.

Woonmaatschappij

De Vlaamse Regering gaf de opdracht om een woonmaatschappij op te richten. De eerste stap hierin is om een werkingsgebied af te bakenen en de stemmen te verdelen. Dat is wat vandaag voorligt. In dit ganse dossier is voor ons de belangrijke uitdaging dat de sector antwoorden moet kunnen blijven bieden voor mensen met de grootste woonnood en dat huurders zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de fusie en overdracht van het bestaande sociaal woonaanbod.

Grootte van het werkingsgebied

Merelbeke nam het initiatief om tot dit werkingsgebied te komen. Voor Deinze is dit wellicht een logische keuze. Toch drong onze stad, ondanks het feit dat we met dit werkingsgebied ruimschoots de 1000 woningen overschrijden, nog aan op een uitbreiding van het werkingsgebied met Wetteren, Lochristi, Laarne en Wachtebeke.  Wat was hiervoor de motivatie?

Onderzoek van het steunpunt wonen over de organisatie van sociale verhuurders besloot immers niet dat grotere organisaties kostenefficiënter zijn.

Fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren

De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren evolueren samen naar de woonmaatschappij. Hierover worden in de afsprakennota, terecht, door verschillende actoren een aantal kritische kanttekeningen gemaakt.  Ook het SVK Domus Donza vindt het belangrijk dat de methodieken van het sociaal verhuurkantoor een plaats krijgen in de werking van de nieuw op te richten woonmaatschappij.  In het lokaal woonoverleg werd hier aandacht voor gevraagd en dat is goed. Al doen we het verhoudingsgewijs niet zo goed met ons aandeel SVK woningen 

Een vraag naar structureel behoud van de SVK methodiek houdt per definitie ook een vraag in naar samenwerking met andere welzijnsvoorzieningen en een voldoende aantal woningen om mensen op korte termijn te kunnen voorzien van een huisvesting.

Er is ook veel onrust bij SVK medewerkers, zowel over het behoud van de methodiek, als de eigen plaats van het SVK in de toekomstige woonmaatschappij.

Woonaanbod

Het is van essentieel belang dat het bestaande sociaal woonaanbod en sociale huurders maximaal gevrijwaard worden en dat er geen  vertraging komt bij de geplande en vereiste realisatie van bijkomende sociale woningen.  Het is belangrijk om voldoende tijd en energie te steken in deze fusieoperatie, maar het kan de groei en renovatie van het sociaal huurpatrimonium niet doen stilvallen.

Habitare wijst in het bovenlokaal woonoverleg  terecht op de verantwoordelijkheid van de gemeenten om hun sociaal objectief te behalen. Op dat vlak is Deinze niet de beste leerling van de klas. Veel van de participerende gemeenten hebben het bindend sociaal objectief al gehaald. (Bestaat er een reëel risico’s dat bepaalde gemeenten hun BSO niet meer halen als SHMs actief over verschillende gemeenten opgeknipt worden?)

Bijzondere doelgroepen

Zullen bijzondere doelgroepen ook werkelijk voldoende woonantwoorden vinden?

Woonnood is niet langer een prioritair criterium, het puntensysteem van het SVK wordt afgeschaft. Waardoor uiterst kwetsbare woningzoekers minder toewijzingen zullen krijgen. Dit gaat over alleenstaanden of gezinnen die minder zullen doorstromen uit crisis-huisvesting of nachtopvang, die niet herhuisvest kunnen worden uit ongeschikte of onbewoonbare woningen..

Hoe bewaken we dat mensen met acute woonnood ook een oplossing vinden? Wordt er bijvoorbeeld nagedacht over minimum quota voor toewijzingen aan kandidaat-huurders met de hoogste woonnood. Voorlopig is er enkel een maximum quota (5-10%).

Voor het hele sociale huurpatrimonium geldt de absolute voorrangsregel van lokale binding, wat minimaal inhoudt dat een kandidaat-huurder de laatste tien jaar voor de toewijzing minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente heeft gewoond. Lokale binding kan daar een deel van zijn, zolang dit niet de overhand neemt, en dus woonnood en inkomen nog steeds de doorslaggevende factor blijven (want die indicatoren geven aan hoe dringend een kandidaat een sociale woning nodig heeft).  Toewijzen volgens chronologische volgorde is in strijd met het toewijzen aan de meest woonbehoeftigen.  Precies omdat veel mensen in een systeem met enkel chronologische wachtlijsten uit de boot vielen, werden in de jaren tachtig de SVK’s opgericht. De SVK’s kunnen dus worden gezien als een spoeddienst voor de meest dringende situaties en zijn zo een belangrijke aanvulling op de sociale huisvestingsmaatschappijen die wel chronologische wachtlijsten hanteren.

De Vlaamse regering wil dat een huurder een onafgebroken binding met een gemeente van vijf jaar heeft in een periode van tien jaar. Maar mensen in armoede verhuizen vaker. Zij zullen in de crisisopvangcentra en op de private huurmarkt terecht komen. Blijft voor de lokale binding de gemeente van toepassing of wordt dat de regio?

We hopen dat dergelijke principes nog terugkomen naar de gemeenteraad en dat deze via een voldoende breed draagvlak uitgewerkt worden. De betrokken actoren schuiven al een aantal aandachtspunten naar voor. Het document noemt nu afsprakennota. Is er hierover al een inhoudelijk overleg geweest?

(Voor het bovenlokaal woonoverleg van 23 september werd Schepen De Reu afgevaardigd door het college. In het verslag van dat overleg lezen we “het SVK Domus Donsa was niet vertegenwoordigd op het bovenlokaal woonoverleg maar wenst alsnog een advies uit te brengen”.  Door wie zou het SVK moeten vertegenwoordigd zijn?) 

Nieuw parkeerbeleid in Deinze ?

Handhaving en beheer van parkeerbeleid | Genetec

De stad wil de concessie voor het parkeren in Deinze vernieuwen. Dat is volgens Dirk Stroobandt het ideale moment om een grondige evaluatie te maken van het parkeerbeleid tot nu toe en om te bekijken wat er eventueel beter kan. Maar de nieuwe concessievraag verschilt niet zo veel van de vorige. Alleen wil men nu in de Tolpoortstraat en op de Markt overal sensoren om te weten hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn. Volgens ons een nutteloze kost.

Parkeren zal ook veel duurder worden met 1 EUR voor het eerste uur (nog steeds eerste 30 min gratis), 2,5 EUR voor 2 uur en 4 EUR voor 3 uur. Maar ook het bewonersparkeren verdubbelt van 80 tot 150 EUR per jaar en de bewoners van de Tolpoortstraat, de Markt, Gentstraat en Kortrijkstraat mogen niet meer in hun eigen straat parkeren zonder dat ze een degelijk alternatief in de buurt hebben. Het grote probleem is dat al die nieuwe tarieven wel al in het bestek voor de concessie staan (hiermee moeten geïnteresseerde bedrijven dus rekening houden) maar dat de gemeenteraad nog niet eens hierover heeft kunnen beslissen. Ze zijn dus nog helemaal niet goedgekeurd.

GroenRood heeft ook grote vragen bij het nut van de voorgestelde parkeersensoren in Tolpoortstraat en Markt. Het voorgestelde parkeergeleidingssysteem moet bestuurders gewoon altijd naar de randparkings geleiden want die moeten gestimuleerd worden. En als je dan al in de Brielstraat Deinze centrum binnen rijdt, dan zal het voorgestelde systeem eventuele vrije plaatsen in de winkelstraten aanduiden waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn toch het centrum in te rijden in plaats van de randparkings te gebruiken. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de stad met het parkeergeleidingssysteem wil bereiken.

Kortom, het bestek voor de nieuwe concessie zit nog vol onzekerheden (prijs oor parkeren nog niet beslist) en de sensoren voor het parkeergeleidingssyteem gaan wel veel geld kosten maar hun doel volgens ons volledig missen. Dirk heeft daarom op de gemeenteraad een amendement ingediend om deze punten uit te stellen en eerst grondig te onderzoeken. Dit voorstel haalde het net niet (14 stemmen voor/ 18 stemmen tegen).

Aankoop RAC

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2021 werd in unanimiteit het principe tot aankoop van het RAC gebouw goedgekeurd.

GroenRood kijkt telkens constructief kritisch naar de aankoop van gebouwen, zeker als daar nog niet meteen een bestemming voor is.

In dit dossier zijn wij van mening dat het een gemiste kans zou zijn om niet tot aankoop over te gaan.

De gronden staan ‘blauw’ ingekleurd, dat betekent dat ze een publieke functie hebben.Deze terreinen vormen de verbinding tussen de campus administratief centrum – Brielpoort – Museum en Leietheater enerzijds en de campus Kinderopvang, Huis van het kind, jeugdcentrum

Eens de aankoop achter de rug is, moeten we de tijd nemen om na te denken over de definitieve bestemming.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Wij vinden het niet aan ons om daar nu al een antwoord op te bieden. De invulling van de site moet toekomstgericht zijn en tegemoet komen aan de noden van een volgende generatie. Dat kan gaan in de richting van intergenerationeel werken, meer ruimte voor ontmoeting, meer groen in de stad,….

In de Brielstraat ontpoppen zich nieuwe mogelijkheden door de aankoop van het RAC, dat is zeker.

Wij zijn er wel van overtuigd dat voor de Deinzenaar de Markt het centrum van de stad moet blijven.  In de Brielstraat bevindt zich de dienstverlening, maar het grootste deel van het publieke leven speelt zich af op de Markt, die daarvoor ook zo is heraangelegd.  De horeca en de handelaars hebben die dynamiek nodig.  Daarvoor lijkt het ons noodzakelijk dat er op de Markt nog iets van publieke functie blijft bestaan.

Op dit moment denken wij dan vooral in de richting van de bibliotheek, die zich nu vlakbij  van de secundaire scholen bevindt.

Wij hopen dat de invulling van de site kan gebeuren op een transparante en participatieve manier. Transparant naar de gemeenteraad en de inwoners. Participatief door inwoners te betrekken bij de toekomstvisie van deze site. En uiteraard op een ecologische manier.

Op korte termijn kan dit pand huisvesting bieden aan verschillende verenigingen die nu geen of geen gepast onderkomen hebben. Het zou ook goed zijn als een aantal ruimtes open staan voor socioculturele pop-up initiatieven, die ontstaan vanuit de inwoners.  Ook de tijdelijke invullingen moeten bekeken worden in functie van de andere vrijstaande panden. We denken hierbij in de eerste plaats aan de invulling van de HUPHUB in de Tolpoortstraat. 

 We moeten verenigingen ook wat perspectief kunnen bieden en er voor zorgen dat ze niet om de haverklap moeten verhuizen.