Categorie Archief Nieuws

Meerjarenbegroting

Tussenkomst financiën 15 december 2022

Alweer bespreken we de kredieten en bijsturing meerjarenplan in een zeer bijzondere macro economische en sociale  context.

 We begrijpen  ook dat de uitlopers van de corona pandemie, de verderzetting van de vaccinatiecampagne, de Oekraïne crisis, de energiecrisis, de inflatie en de nakende recessie een significante impact hebben op zowel de werking van de stad als op de cijfers die  voorliggen.

Maar toch stellen we, ondanks deze context, een patroon vast waarbij investeringen steeds worden overgeheveld naar een volgende jaar, nu zelfs naar de volgende legislatuur. Het is een bemerking die wij jaar na jaar in december maken.

Er zijn keuzes gemaakt om een aantal grote projecten deze legislatuur niet meer aan te pakken.

 Wij stellen ons toch vragen zoals waar de bibliotheek nu eindelijk een plekje zal vinden?  Hoe we ons imago van Deinze fietsstad handen en voeten kunnen geven als er zoveel investeringen in fietspaden geschrapt worden. Ook de zorg moet inboeten via het prioriteitenplan sociale huurwoningen en de investeringen in het zorgbedrijf.Tegelijk worden er inkomsten gecreëerd door de verkoop van OCMW gronden voor bijna 10 milj€.

Creatieve oplossingen voor alternatieve woonvormen konden hier een plaats vinden.

 De investeringen die verschoven worden maken het moeilijk om de cijfers goed te interpreteren.

Zo zien we dat de schuldgraad per inwoner serieus stijgt volgend jaar tot het eind van deze legislatuur.   Op dit moment stijgt deze schuld van minder dan 1000€ per inwoner vorig jaar naar 1573€, maar we moeten er rekening mee houden dat we een aantal investeringen steeds doorschuiven . Ook nu weer voor bijna 9 milj €.  We houden die schuldgraad per inwoner aan tot het eind van de legislatuur.

Voor ons is het duidelijk dat niet alles wat voor deze legislatuur gepland was zal kunnen uitgevoerd worden.

 De verschillende macro omgevingsfactoren versterken dat nog en worden nu ook gebruikt als reden waarom het MJP niet volledig kan uitgevoerd worden, maar zoals eerder aangehaald, stelt dat patroon zich al langer. Wij weten dus eigenlijk niet of we ons zorgen moeten maken in die hoge schuldgraad, want we weten niet of die stijging effectief ook zo groot zal zijn. Goed nieuws voor de burger denk je dan? Dat hangt er natuurlijk van af welke beloftes er niet gerealiseerd worden.  Beleidsmatig is de waarde van een meerjarenplanning, een strategische nota, prioritaire doelstellingen, ….op die manier moeilijk in te schatten.

 Personeel

Het aantal personeelsleden stijgt, maar wij ervaren toch de grote nood om vacatures ingevuld te krijgen en personeel aan boord te houden.

 Het blijft moeilijk om hier zicht te krijgen op wat er precies aan de hand is. Het lijkt er toch op dat er sinds de fusie veel goede krachten weggegaan zijn. Is dat zo? En zo ja, waarom? Misschien voelt niet iedereen zich zo goed in het fusieverhaal dan jullie dachten. Anderzijds hadden wij ook verwacht dat er met de fusie efficiëntiewinsten zouden zijn. Dat niet meer maar juist minder mensen nodig zouden zijn om hetzelfde werk te doen. Dan is het  toch zeer tegenstrijdig dat er zoveel extra personeel nodig blijkt te zijn. We volgen de trend die zich stelt in grotere organisaties: AD, adjuncten, clustercoördinatoren en diensthoofden en 5,5 beleidsmedewerkers. Een verdere professionalisering met een toename van jobs op A en B niveau.

De grafieken over het aantal intakes en het aantal dossiers leefloon toont de stijgende werkdruk aan in het OCMW/sociaal huis.

 Het is maar de vraag of het stijgend aantal vacatures hiervoor een oplossing biedt. Het vraagt wellicht nog investeringen om de match te maken tussen het profiel van de aanvrager leefloon en de verwachtingen in de openstaande vacatures.

Het lijkt nu alsof er een exponentieel grotere stijging is van het personeel bij het OCMW, wat de sociale dienstverlening ten goede zou komen, maar eigenlijk is het personeel  op de OCMW lijst is gezet omwille van subsidiëring.

We verwachten of hopen dat alle nodige aanwervingen tegen 2024 kunnen gerealiseerd zijn. We beseffen dat deze aanwervingen nodig zijn om beleid uit te voeren en een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen. Tegelijk is een nog niet volledig ingevulde personeelsformatie één van de redenen waarom de belastingsdruk lager is dan het gemiddelde in de cluster. Een volledige invulling betekent tegelijk een netto stijging van bijna 10 milj€ in vergelijking met de rekening 2021, de meest recent beschikbare cijfers (weliswaar met in begrip van de indexaties).

De verkoop van de boomgaard in Merendree. Volgens onze informatie zou dat aan het regionaal landschap zijn?  Het was net één van de doelstellingen om open ruimte uit te bouwen in de stad.

In de strategische nota staat duidelijk dat er via het ruimtefonds jaarlijks middelen voorzien worden om meer open ruimte te creëren. Toch werd aangegeven dat dit als het ware geen gekleurde middelen zijn en dus gewoon kunnen aangewend worden als een bron van inkomsten. Bedoeling was om voedselbos in Nevele verder uit te bouwen en bebossing, bebloeming en vergroening in de centrumstraten en dorpskernen te voorzien. We zien nu vooral dat er eenjarige bloemen en zelfs bomen in bakken aangeplant worden in de centrumstraten, wat niet meteen een echte vergroening van de stad is.

Ons idee om van de Tolpoortstraat de groenste winkelstraat van Vlaanderen te maken werd nooit weerhouden.

Technisch is alles in orde.

Het is zelfs zo dat we iedere keer weer verrast worden door de financiële optimalisaties zoals nu de schuldherschikking van bestaande leningen, die zorgen voor budgettaire ruimte.

Maar voor ons blijft het beleid afwezig.

Waarom zijn welke keuzes gemaakt en hoe blijven we verantwoorden dat investeringen naar voor geschoven worden die uiteindelijk niet worden uitgevoerd. Wat is de impact van de duurzaamheidsdoelstellingen, het burgemeestersconvenant in de cijfers?

Maar we sluiten positief al, want ook Belfius is niet pessimistisch gestemd lazen we in de krant.

Vanaf 2023 stijgen de inkomsten van de gemeenten geleidelijk door de hoge inflatie.

De inkomsten uit belastingen, vooral uit de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, brengen dan meer en meer geld in het laatje.

Annick Verstraete december 2022

GroenRood gaat voor hemel(s)water

Deze zomer is zelfs de grootste twijfelaar overtuigd van het belang van water. In Deinze wordt er gewerkt aan een hemelwaterplan maar GroenRood wil niet wachten op dit plan en doet nu al een concreet voorstel.                                                  

Probleem? Oplossing.

Bram Stroobandt: ‘ Dit is een pilootproject. We moeten dringend meer regenwater recupereren en zo het gebruik van kostbaar leidingwater beperken. Daarbij zien wij een ideale rol weggelegd voor de kerken op ons grondgebied. Kerken hebben grote oppervlaktes aan daken. Op verschillende plaatsen kan men openbare reservoirs aansluiten op de regenafvoer van die kerken.

Mensen kunnen  gratis water aftappen, letterlijk hemels water!

Er zijn vele voordelen aan : water voor tuintjes, het onderhoud van begraafplaatsen, om de  gemeentelijke plantsoenen water te geven, . Hierbij moet er rekening gehouden worden met de specifieke noden van elke buurt. Kerken staan steeds centraal in de dorpskern waar er vaak meer bebouwing is en minder kansen voor een regenput.’                                 

Zo’n watertap doet water sparen, werkt ook sensibiliserend voor de buurt en zorgt voor een gemeenschapsvormend element. Mensen voelen dat ze concreet iets kunnen doen aan de nadelen van de klimaatopwarming. Een kleine en goedkope maatregel: ‘wijwater’ omzetten in ‘wijkwater’.

Oplossing? Probleem!

Eerste schepen Cornelis toonde zich zeer bedreven in het zoeken en vinden van spijkers op laag water. Een greep uit de ‘argumentatie’.

1. het opgevangen regenwater zal overlopen en de muren beschadigen. (kijk eens goed op de foto hoe dat opgelost wordt)

2. Het aftappen van water door bewoners zal de erediensten verstoren. ( Oplossing , bord met verzoek om tijdens een eredienst geen water te nemen)

Bram Stroobandt : Het heeft niet mogen zijn. We vroegen met GroenRood een pilootproject bij slechts één van de kerken, maar zelfs daar wou het stadsbestuur niet in mee gaan  In andere steden kan het wel, dus waarom niet in Deinze? Eerder van niet willen dan van niet kunnen …


Kinderopvang : wat goed loopt, moet niet veranderd worden.

  1. Het belang van het kind. De toetssteen van elke kinderopvang moet het kind zijn en het kind is hier duidelijk de dupe. Opvang op de vertrouwde school is steeds aangenamer, praktischer, pedagogisch verantwoorder. Men stelt hier de stenen voorop. Een gebouw moet gevuld worden, kost wat kost. De stenen zijn belangrijker dan het kind. 
  2. Het gelijkheidsbeginsel tussen scholen. Door deze beslissing wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden. De scholen in het centrum van de stad worden op die manier benadeeld. Dat een stadsbestuur de onderwijsvrede in het gedrang brengt is onbegrijpelijk.
  3. Het belang van de ouders. Opvang in de scholen draagt een steentje bij aan de moeilijke situatie waar ouders zich soms in bevinden door de combinatie arbeid-gezin.
  4. Betrokkenheid van ouders. Deze beslissing is er gekomen zonder overleg met de ouders. Het is dus een beslissing die genomen is zonder enige vorm van inspraak, enkel op basis van economische overwegingen. 

Vernieuwing Stationsbuurt

De projectdefinitie leest voor onze fractie als een stukje uit ons eigen verkiezingsprogramma.

Als het goed is, mag het gezegd worden. Het is een mooi projectdossier en er hangt een heel mooie Vlaamse subsidie van meer dan 2 miljoen euro aan vast. De binnengehaalde subsidie voor ‘Veerkrachtige steden na Corona’ moet gebruikt worden voor einde 2025, dus het hele stadsvernieuwingsproject moet nu echt in een stroomversnelling terecht komen. En dat is schitterend nieuws voor een buurt die al lang wacht op een opwaardering.

‘Een kwalitatieve herinrichting van het publieke domein in de stationsbuurt moet bijdragen aan een veilige, gezonde, sociale en duurzame stationsbuurt op maat van jong en oud.’

Het hele dossier is op elke pagina doorspekt met rode en groene elementen.

Het centrale openbaar vervoersknooppunt verder ontplooien, vanuit het STOP-principe, met meer deelmobiliteit, met minder doorgaand verkeer, minder vervuiling en lawaai van auto’s en meer groene open ruimte is uiteraard een must.
Veel hangt hier echter samen met of de Stadsboulevard er al dan niet komt. In elk geval, als die er komt, komt die pas veel later. Het is dus belangrijk om het scenario met en het scenario zonder de Stadsboulevard mee te nemen in het ontwerp. Het lijkt ons dan ook wenselijk om dit mee te geven aan de ontwerpteams, zodat ze beide varianten kunnen opnemen in hun dossier.

Rond duurzaamheid en vergroening staat er heel wat geformuleerd in de visietekst.

Voor onze fractie is het ontzettend belangrijk om op dat vlak heel ambitieus te zijn. Als we de klimaatdoelstellingen en het burgemeestersconvenant willen halen, dan is het bij projecten als deze waar de open ruimte wordt aangepakt in een verstedelijkt gebied, dat we voor een echt andere aanpak moeten gaan. Niet alleen hier en daar een boom en een bloembak, maar echt drastisch ontharden ifv de strijd tegen de opwarming en de waterdoorlaatbaarheid. We hopen dan ook dat dit mee doorweegt in de keuze van het definitieve ontwerp.

Ten slotte vinden we dat we ook ambitieus en toekomstgericht moeten zijn op het vlak van duurzaam en betaalbaar wonen.  De Stationsbuurt is momenteel grijs en oud, met veel verborgen armoede. Het is bij uitstek een buurt waar nog veel marge is voor verbetering van de woonkwaliteit, waar er ook nood is aan sociale huisvesting, waar alleenstaanden een betaalbare plek moeten kunnen vinden, op wandelafstand van het station. Een gezondere, duurzamere, betaalbare woonomgeving zorgt voor gezondere en gelukkigere inwoners. En dat is toch waar een stad van droomt.

Sociaal tarief seniorenrestaurants

Maar ik wil toch even tussenkomen, omdat ik echt geraakt was door het antwoord van Schepen de Spiegelaere tijdens de commissie over de prijzen van een maaltijd in de restaurants van het OCMW.

Wij keuren deze tarievennota met onze fractie goed.

Enkel in het Nevelse restaurant is er een sociaal tarief van 6,5 euro per maaltijd. Eerlijk gezegd vind ik dat tarief al niet zo heel erg sociaal.

In de 2 Deinse restaurants (Grand Café Karel Picqué en 17dorpen) wordt alleen het normale tarief van 8,5 euro per maaltijd gehanteerd. En nu komt mijn verontwaardiging: ‘omdat het altijd zo was en er dus geen nood is aan iets anders’. 

Dus moeten wij het normaal vinden dat de financieel meer kwetsbare inwoners 8,5 euro per maaltijd moeten neertellen. Stel dat die inwoner 2 x per week in het OCMW-restaurant wil gaan eten, dan kost hem of haar dat 75 euro per maand. Wie met een laag pensioen moet rondkomen in deze tijden, kan zich dat echt niet permitteren.

Ik wil toch even mijn punt verder maken.

In de Gentse OCMW-restaurants als ‘t Oud Postje, Parnassus, het Toreke hanteert men 3 tarieven: een normaal tarief van 8 à 9 euro, een verlaagd tarief van 5,5 euro voor iedereen met VTK (verhoogde tegemoetkoming) en een kansentarief van 3 euro per maaltijd voor mensen met een leefloon of een equivalent inkomen. Hiervoor moeten inwoners een Uitpas aan kansentarief aanschaffen (voor 1 euro per jaar). Ik zou hier ook een pleidooi kunnen houden voor de uitrol van een Uitpas in Deinze, maar ik ga me beperken tot een duidelijke vraag om ook in de OCMW-restaurants in de Deinze op z’n minst een sociaal tarief aan te bieden. En om dat sociaal tarief echt sociaal te maken, want zelfs 6,5 euro is lang niet voor iedereen haalbaar.

Een sociaal restaurant heeft immers meerdere functies. Het biedt een volwaardige, voedzame warme maaltijd aan, maar het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door onze prijzen zo hoog te houden en geen sociale correcties te voorzien, duwen we een groep mensen richting meer ongezonde voeding en ontnemen wij hen de kans om andere mensen te ontmoeten. 

De Cyriel Buysse Prijs

Hartelijk dank nogmaals om deze prijs.

Het werk met de vluchtelingen geeft mij veel voldoening, en de waardering van zo een prijs geeft ons de moed om verder te doen,

Groetjes uit het zonnige Vilnius,

Bart Pauwels

De Alice Buysse Prijs

Ines Keygnaert behaalde haar PhD in Geneeskunde over seksueel geweld en gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf. Ze is docent seksuele en reproductieve gezondheid alsook de team leader van het “Gender & Violence Team” dat de onderzoekslijnen rond seksueel en gendergerelateerd geweld, schadelijke culturele praktijken, seksuele en reproductieve gezondheid van migranten en andere kwetsbare groepen uitvoert. Sinds 2006 coördineerde Ines verschillende onderzoeksprojecten over deze thema’s en ontwikkelde vele praktische richtlijnen voor beleid, interventies, instrumenten en vormingshandboeken. Ines is ook een erkend expert op gebied van seksueel geweld en gezondheid van migranten en voerde reeds verschillende opdrachten uit voor WHO en UNFPA maar ook voor verschillende regeringen. Ze geeft onder meer les over interculturele moeder- en kindzorg, seksueel geweld en gezondheid en mensenrechten en zetelt in verschillende expertencommissies.

Nieuw parkeerbeleid in Deinze ?

Handhaving en beheer van parkeerbeleid | Genetec

De stad wil de concessie voor het parkeren in Deinze vernieuwen. Dat is volgens Dirk Stroobandt het ideale moment om een grondige evaluatie te maken van het parkeerbeleid tot nu toe en om te bekijken wat er eventueel beter kan. Maar de nieuwe concessievraag verschilt niet zo veel van de vorige. Alleen wil men nu in de Tolpoortstraat en op de Markt overal sensoren om te weten hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn. Volgens ons een nutteloze kost.

Parkeren zal ook veel duurder worden met 1 EUR voor het eerste uur (nog steeds eerste 30 min gratis), 2,5 EUR voor 2 uur en 4 EUR voor 3 uur. Maar ook het bewonersparkeren verdubbelt van 80 tot 150 EUR per jaar en de bewoners van de Tolpoortstraat, de Markt, Gentstraat en Kortrijkstraat mogen niet meer in hun eigen straat parkeren zonder dat ze een degelijk alternatief in de buurt hebben. Het grote probleem is dat al die nieuwe tarieven wel al in het bestek voor de concessie staan (hiermee moeten geïnteresseerde bedrijven dus rekening houden) maar dat de gemeenteraad nog niet eens hierover heeft kunnen beslissen. Ze zijn dus nog helemaal niet goedgekeurd.

GroenRood heeft ook grote vragen bij het nut van de voorgestelde parkeersensoren in Tolpoortstraat en Markt. Het voorgestelde parkeergeleidingssysteem moet bestuurders gewoon altijd naar de randparkings geleiden want die moeten gestimuleerd worden. En als je dan al in de Brielstraat Deinze centrum binnen rijdt, dan zal het voorgestelde systeem eventuele vrije plaatsen in de winkelstraten aanduiden waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn toch het centrum in te rijden in plaats van de randparkings te gebruiken. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de stad met het parkeergeleidingssysteem wil bereiken.

Kortom, het bestek voor de nieuwe concessie zit nog vol onzekerheden (prijs oor parkeren nog niet beslist) en de sensoren voor het parkeergeleidingssyteem gaan wel veel geld kosten maar hun doel volgens ons volledig missen. Dirk heeft daarom op de gemeenteraad een amendement ingediend om deze punten uit te stellen en eerst grondig te onderzoeken. Dit voorstel haalde het net niet (14 stemmen voor/ 18 stemmen tegen).

Aankoop RAC

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2021 werd in unanimiteit het principe tot aankoop van het RAC gebouw goedgekeurd.

GroenRood kijkt telkens constructief kritisch naar de aankoop van gebouwen, zeker als daar nog niet meteen een bestemming voor is.

In dit dossier zijn wij van mening dat het een gemiste kans zou zijn om niet tot aankoop over te gaan.

De gronden staan ‘blauw’ ingekleurd, dat betekent dat ze een publieke functie hebben.Deze terreinen vormen de verbinding tussen de campus administratief centrum – Brielpoort – Museum en Leietheater enerzijds en de campus Kinderopvang, Huis van het kind, jeugdcentrum

Eens de aankoop achter de rug is, moeten we de tijd nemen om na te denken over de definitieve bestemming.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Wij vinden het niet aan ons om daar nu al een antwoord op te bieden. De invulling van de site moet toekomstgericht zijn en tegemoet komen aan de noden van een volgende generatie. Dat kan gaan in de richting van intergenerationeel werken, meer ruimte voor ontmoeting, meer groen in de stad,….

In de Brielstraat ontpoppen zich nieuwe mogelijkheden door de aankoop van het RAC, dat is zeker.

Wij zijn er wel van overtuigd dat voor de Deinzenaar de Markt het centrum van de stad moet blijven.  In de Brielstraat bevindt zich de dienstverlening, maar het grootste deel van het publieke leven speelt zich af op de Markt, die daarvoor ook zo is heraangelegd.  De horeca en de handelaars hebben die dynamiek nodig.  Daarvoor lijkt het ons noodzakelijk dat er op de Markt nog iets van publieke functie blijft bestaan.

Op dit moment denken wij dan vooral in de richting van de bibliotheek, die zich nu vlakbij  van de secundaire scholen bevindt.

Wij hopen dat de invulling van de site kan gebeuren op een transparante en participatieve manier. Transparant naar de gemeenteraad en de inwoners. Participatief door inwoners te betrekken bij de toekomstvisie van deze site. En uiteraard op een ecologische manier.

Op korte termijn kan dit pand huisvesting bieden aan verschillende verenigingen die nu geen of geen gepast onderkomen hebben. Het zou ook goed zijn als een aantal ruimtes open staan voor socioculturele pop-up initiatieven, die ontstaan vanuit de inwoners.  Ook de tijdelijke invullingen moeten bekeken worden in functie van de andere vrijstaande panden. We denken hierbij in de eerste plaats aan de invulling van de HUPHUB in de Tolpoortstraat. 

 We moeten verenigingen ook wat perspectief kunnen bieden en er voor zorgen dat ze niet om de haverklap moeten verhuizen.