Maandelijks archief december 2022

Meerjarenbegroting

Tussenkomst financiën 15 december 2022

Alweer bespreken we de kredieten en bijsturing meerjarenplan in een zeer bijzondere macro economische en sociale  context.

 We begrijpen  ook dat de uitlopers van de corona pandemie, de verderzetting van de vaccinatiecampagne, de Oekraïne crisis, de energiecrisis, de inflatie en de nakende recessie een significante impact hebben op zowel de werking van de stad als op de cijfers die  voorliggen.

Maar toch stellen we, ondanks deze context, een patroon vast waarbij investeringen steeds worden overgeheveld naar een volgende jaar, nu zelfs naar de volgende legislatuur. Het is een bemerking die wij jaar na jaar in december maken.

Er zijn keuzes gemaakt om een aantal grote projecten deze legislatuur niet meer aan te pakken.

 Wij stellen ons toch vragen zoals waar de bibliotheek nu eindelijk een plekje zal vinden?  Hoe we ons imago van Deinze fietsstad handen en voeten kunnen geven als er zoveel investeringen in fietspaden geschrapt worden. Ook de zorg moet inboeten via het prioriteitenplan sociale huurwoningen en de investeringen in het zorgbedrijf.Tegelijk worden er inkomsten gecreëerd door de verkoop van OCMW gronden voor bijna 10 milj€.

Creatieve oplossingen voor alternatieve woonvormen konden hier een plaats vinden.

 De investeringen die verschoven worden maken het moeilijk om de cijfers goed te interpreteren.

Zo zien we dat de schuldgraad per inwoner serieus stijgt volgend jaar tot het eind van deze legislatuur.   Op dit moment stijgt deze schuld van minder dan 1000€ per inwoner vorig jaar naar 1573€, maar we moeten er rekening mee houden dat we een aantal investeringen steeds doorschuiven . Ook nu weer voor bijna 9 milj €.  We houden die schuldgraad per inwoner aan tot het eind van de legislatuur.

Voor ons is het duidelijk dat niet alles wat voor deze legislatuur gepland was zal kunnen uitgevoerd worden.

 De verschillende macro omgevingsfactoren versterken dat nog en worden nu ook gebruikt als reden waarom het MJP niet volledig kan uitgevoerd worden, maar zoals eerder aangehaald, stelt dat patroon zich al langer. Wij weten dus eigenlijk niet of we ons zorgen moeten maken in die hoge schuldgraad, want we weten niet of die stijging effectief ook zo groot zal zijn. Goed nieuws voor de burger denk je dan? Dat hangt er natuurlijk van af welke beloftes er niet gerealiseerd worden.  Beleidsmatig is de waarde van een meerjarenplanning, een strategische nota, prioritaire doelstellingen, ….op die manier moeilijk in te schatten.

 Personeel

Het aantal personeelsleden stijgt, maar wij ervaren toch de grote nood om vacatures ingevuld te krijgen en personeel aan boord te houden.

 Het blijft moeilijk om hier zicht te krijgen op wat er precies aan de hand is. Het lijkt er toch op dat er sinds de fusie veel goede krachten weggegaan zijn. Is dat zo? En zo ja, waarom? Misschien voelt niet iedereen zich zo goed in het fusieverhaal dan jullie dachten. Anderzijds hadden wij ook verwacht dat er met de fusie efficiëntiewinsten zouden zijn. Dat niet meer maar juist minder mensen nodig zouden zijn om hetzelfde werk te doen. Dan is het  toch zeer tegenstrijdig dat er zoveel extra personeel nodig blijkt te zijn. We volgen de trend die zich stelt in grotere organisaties: AD, adjuncten, clustercoördinatoren en diensthoofden en 5,5 beleidsmedewerkers. Een verdere professionalisering met een toename van jobs op A en B niveau.

De grafieken over het aantal intakes en het aantal dossiers leefloon toont de stijgende werkdruk aan in het OCMW/sociaal huis.

 Het is maar de vraag of het stijgend aantal vacatures hiervoor een oplossing biedt. Het vraagt wellicht nog investeringen om de match te maken tussen het profiel van de aanvrager leefloon en de verwachtingen in de openstaande vacatures.

Het lijkt nu alsof er een exponentieel grotere stijging is van het personeel bij het OCMW, wat de sociale dienstverlening ten goede zou komen, maar eigenlijk is het personeel  op de OCMW lijst is gezet omwille van subsidiëring.

We verwachten of hopen dat alle nodige aanwervingen tegen 2024 kunnen gerealiseerd zijn. We beseffen dat deze aanwervingen nodig zijn om beleid uit te voeren en een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen. Tegelijk is een nog niet volledig ingevulde personeelsformatie één van de redenen waarom de belastingsdruk lager is dan het gemiddelde in de cluster. Een volledige invulling betekent tegelijk een netto stijging van bijna 10 milj€ in vergelijking met de rekening 2021, de meest recent beschikbare cijfers (weliswaar met in begrip van de indexaties).

De verkoop van de boomgaard in Merendree. Volgens onze informatie zou dat aan het regionaal landschap zijn?  Het was net één van de doelstellingen om open ruimte uit te bouwen in de stad.

In de strategische nota staat duidelijk dat er via het ruimtefonds jaarlijks middelen voorzien worden om meer open ruimte te creëren. Toch werd aangegeven dat dit als het ware geen gekleurde middelen zijn en dus gewoon kunnen aangewend worden als een bron van inkomsten. Bedoeling was om voedselbos in Nevele verder uit te bouwen en bebossing, bebloeming en vergroening in de centrumstraten en dorpskernen te voorzien. We zien nu vooral dat er eenjarige bloemen en zelfs bomen in bakken aangeplant worden in de centrumstraten, wat niet meteen een echte vergroening van de stad is.

Ons idee om van de Tolpoortstraat de groenste winkelstraat van Vlaanderen te maken werd nooit weerhouden.

Technisch is alles in orde.

Het is zelfs zo dat we iedere keer weer verrast worden door de financiële optimalisaties zoals nu de schuldherschikking van bestaande leningen, die zorgen voor budgettaire ruimte.

Maar voor ons blijft het beleid afwezig.

Waarom zijn welke keuzes gemaakt en hoe blijven we verantwoorden dat investeringen naar voor geschoven worden die uiteindelijk niet worden uitgevoerd. Wat is de impact van de duurzaamheidsdoelstellingen, het burgemeestersconvenant in de cijfers?

Maar we sluiten positief al, want ook Belfius is niet pessimistisch gestemd lazen we in de krant.

Vanaf 2023 stijgen de inkomsten van de gemeenten geleidelijk door de hoge inflatie.

De inkomsten uit belastingen, vooral uit de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, brengen dan meer en meer geld in het laatje.

Annick Verstraete december 2022