GroenRood stemt tegen beheersoverdracht van het containerpark naar IVM

GroenRood stemt tegen beheersoverdracht van het containerpark naar IVM

GroenRood is niet tegen een beheersoverdracht op zich maar vindt dat deze beslissing moet genomen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.   

Er wordt ons vandaag gevraagd om goedkeuring te verlenen aan een beheersoverdracht van het recyclagepark naar IVM.  Diezelfde vraag werd voorgelegd aan de gemeenteraad van Nevele en werd daar dinsdag goedgekeurd.

Alhoewel het gerucht en later ook de berichtgeving over een overname voor ons als een donderslag bij heldere hemel kwamen, willen wij toch de Schepen en de diensten, maar ook de mensen van IVM bedanken voor de uitgebreide toelichting tijdens de commissie en het ter beschikking stellen van de informatie.

Wij zijn van mening dat als aspecten van onze dienstverlening efficiënter kunnen en tegelijk minstens dezelfde kwaliteit kunnen bieden, we dergelijke opties sterk moeten overwegen. Wij geloven er ook in dat IVM alles in huis heeft om aan expertiseontwikkeling te doen mbt afvalverwerking.

Tijdens de commissie werden ons de verschillende mogelijkheden toegelicht.  Door de fusie zijn we minstens verplicht om onze marktbevragingen af te staan aan IVM.  Dit is het vernoemde scenario 2 waarbij er een gelijkschakeling is tussen Deinze en Nevele. Ook in het advies van het ABB lezen we dat dit een logische beslissing is, die omwille van het feit dat er slechts één opdrachthoudende vereniging is nu al kan genomen worden.  Tot op het punt van scenario blijven wij dus de logica van het college volgen.  Wat wij evenwel niet begrijpen is waarom er persé op 01.08.2018 moet overgegaan worden tot een volledige beheersoverdracht.  Hiervoor is op dit moment geen enkele noodzaak, het biedt geen grotere efficiëntiewinst dan scenario 2 én het hypothekeert het toekomstig bestuur.

Wij begrijpen het standpunt van IVM dat de ambitie om  als afvalintercommunale maximale ondersteuning te willen bieden aan de 19 aangesloten steden en gemeenten en wij zien ook dat dit alleen kan lukken als alle of zoveel mogelijk gemeenten hiervoor kiezen.  Het grootste voordeel daarbij kan ons inziens zijn dat burgers bij gelijkschakeling van tarieven vrije keuze hebben om zich naar het dichtstbijzijnde of gemakkelijkst te bereiken recyclagepark te begeven.  Met het beperkt aantal aangesloten gemeenten is dit op vandaag evenwel nog een utopie.

Ook vanuit dat standpunt begrijpen wij dus niet waarom 6 maand voor de installatie van een nieuwe raad dergelijke beslissing moet genomen worden.

Wij willen als raadslid onze verantwoordelijkheid opnemen om te doen wat we moeten doen én dat is ervoor zorgen dat er een gelijke dienstverlening is tussen beide fusiegemeenten.  Dit betekent per definitie dat wij onze beheersoverdracht naar IVM moeten uitbreiden naar alle afvalstromen, ipv de huidige beheersoverdracht aan IVM voor de afvalstromen die onder een milieubeleidsovereenkomst (MBO) vallen (afval- en frituurolie, Recupel, batterijen, hol glas en papier/karton), KGA, groenafval en grof vuil.

Dit betekent niet dat wij op vandaag een overdracht moeten doen van de volledige exploitatie.  Deze beslissing willen wij laten nemen door de nieuwe bestuursploeg.

Het punt dat vandaag ter goedkeuring voorligt hoeft op zich geen implicaties te hebben voor de burger.  We stellen evenwel vast dat er al gecommuniceerd wordt over nieuwe openingsuren.  Volgens de Schepen wordt hiervoor vertrokken van wat men “hoort bij de mensen”.  Ons lijkt dat een wijziging van de openingsuren best ook gebeurt in samenspraak met personeel en mogelijks op een iets objectievere basis dan alleen wat men hoort.  We zijn ervan overtuigd dat opening ’s avonds en op zaterdag bij een groot deel van de bevolking op een grote appreciatie zal kunnen rekenen.  We willen er wel op wijzen dat het recyclagepark in het nieuwe voorstel  4,5 uur minder open is per week (33.5u i.p.v. nu 38u)én in de winterperiode zelfs 10,5 uur minder per week. Is de impact op de werking hiervan bekeken?

De stad Deinze kon ervoor kiezen om de marktbevraging te laten doen door de IVM, zoals dat in Nevele gebeurt, maar er wordt voor geopteerd om meteen de stap naar de volle exploitatie door IVM te zetten.

In oa de communicatie in de mileuraad wordt gesteld dat deze keuze een kostenbesparing oplevert.  Deze voorstelling klopt niet, want de kostenbesparing zit net in de overdracht van de marktbevraging omwille van de schaalgrootte.  Alle andere kosten worden door IVM doorgerekend.  Op de commissie is gevraagd naar de argumenten om aan te dringen op een volledige exploitatie, wij hebben daar behalve het argument dat we een voorloper willen zijn in de regio, geen echt antwoord op gekregen.

Indien de Stad had gekozen voor het scenario 2, dan kon dat op onze volledige goedkeuring rekenen.  Nu gaan wij dit punt evenwel niet goedkeuren omdat het ons een bevoegdheid lijkt voor het nieuwe bestuur.  Het ABB spreekt zich ook alleen uit over een gelijktrekking van de beheersoverdracht van de gemeenten. Ik citeer letterlijk: “ het zou in ieder geval wel een logische beslissing zijn om de beheersoverdracht in de verschillende gemeenten nu al gelijk te schakelen zodat de gelijkheid van de inwoners na de fusie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden”. Hiermee spreekt ABB zich niet uit over de uitbreiding van een beheersoverdracht (zowel in Deinze als in Nevele) in een periode van lopende zaken.

Over de auteur

administrator

Geef een reactie