Jaarlijks archief 2018

35 Eddy Donné

Beroep & dagelijkse bezigheden

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Meer lezen

2 Dirk Stroobandt

Beroep & dagelijkse bezigheden

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1 Annick Verstraete

Beroep & dagelijkse bezigheden

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Een financieel gezonde stad voor de huidige en toekomstige generaties

GroenRood weigert mee te gaan in de blinde
investeringen die enkel het prestige verhogen maar de
bevolking weinig teruggeven. De voorbije investeringen in
Deinze 2020 brengen torenhoge kosten met zich mee. Het
is vaak veel duurzamer om bestaande gebouwen te
vernieuwen of te renoveren. Er moet dan immers veel
minder nieuw materiaal gebruikt worden. Renovatie gaat
ook uit van de sterkte en de kracht van de bestaande
gebouwen en behoudt zo de eigenheid van een gebouw.

In aankoopbestekken willen we rekening houden met de
kost over de totale levensduur van een product en niet
enkel met de aankoopkost. GroenRood wil dat kleinere,
lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen
plaatsen.

We kiezen voor uitgebreide participatie van burgers voor
projecten in hun buurt. Via wijkbudgetten ondersteunen
wij actief burgerinitiatieven die een duidelijk positief effect
hebben op de buurt.

Mobiliteit

Er komen meer, betere en veiligere
fiets – en voetpaden. Iedere straat in de
fusiestad is aangepast op maat van de
fietsers
.
GroenRood kiest resoluut voor het STOP-principe. Het stadsbestuur geeft zelf het goede
voorbeeld door geen enkele dienstverplaatsing in de eigen stad met de wagen te doen. We
herstellen de trage wegen in ere en bakenen nieuwe trage wegen af waar nodig.
Fietsers in onze stad kunnen rechtsaf slaan door rood licht, krijgen vierkant groen op de
kruispunten, wachttijdvoorspellers aan de verkeerslichten en meer overdekte fietsplaatsen.
Wij willen autodelen verder stimuleren en ook nieuwe vormen van de deeleconomie
stimuleren, zoals fietsdelen, fietskardelen, etc.
Elke deelgemeente krijgt minstens 1 bus per
uur naar Gent en naar Deinze, ook in het
weekend. Waar mogelijk komt een eigen
bedding voor het openbaar vervoer.
Voor het centrum van Deinze werken we ons
lussensysteem verder uit om het verkeer
vlotter en veiliger te laten verlopen. Het
omkeren van de rijrichting in de
Tolpoortstraat is noodzakelijk om het verkeer
in de Guido Gezellelaan, langs de scholenroute, te ontlasten. Een grote ring rond Deinze
heeft geen zin omdat het meeste verkeer bestemmingsverkeer is. Enkel waar zeer lokaal het
vele doorgaand verkeer uit een deelgemeente gehaald kan worden door een beperkte
ringweg, willen we dit eventueel overwegen. Hierbij denken de aan een beperkte ring rond
Nevele.
Sluipverkeer door woonwijken is een groot probleem, zowel in Nevele als in Deinze.
Sommige straten die als doorgangsweg gebruikt worden door sluipverkeer moeten
aangepast worden
met verkeersremmers of afgesloten voor doorgaand verkeer.

OpinieCafé met Dirk Cornelis ‘Hoe run je met succes een cultureel centrum?’

Op vrijdag 4 mei  geeft de zakelijke leider van CC De Spil in Roeselare ons een unieke blik op het runnen van een Cultureel Centrum .                         

Wanneer :vrijdag 4 mei 2018

Waar: In kunstenaarscollectief Platvvorm , Neerleie 2 Deinze

Deuren 19.30 u / Start 20.00 u

Gratis inkom

Organisatie: Groen Licht!

 

Nu het in aanbouw zijnde Cultureel Centrum “Het Leietheater” aan de Brielstraat in Deinze stilaan vorm krijgt wordt het hoog tijd, dachten we, om te gaan nadenken over de eigenlijke werking van het CC.

De opening is gepland in het najaar 2019. De openingsvoorstelling ligt vast maar verder is er weinig geweten over het voorziene werkingsbudget, over personele invulling enz.

Zelfs over de ambities van het CC in aanbouw bestaat er wat verwarring. Schepen De Reu heeft in 2014 de ambitie voor een CC categorie B uitgesproken, de bouw van een toneeltoren en een zaal met een capaciteit van meer dan 400 zitplaatsen wijst dan weer op (toekomstige?) ambities voor een CC categorie A ?

Bij de uitbating van zo een  cultureel centrum komt het één en ander kijken zouden we denken? Worden programma’s in de culturele sector niet een jaar vooraf vastgelegd? Moeten projectsubsidies, e.d. niet tijdig aangevraagd worden?  Wordt het niet dringend tijd om een programmator / zakelijk leider aan te trekken?

Vragen waar niemand ons een beter antwoord op kan geven dan onze gelegenheidsspreker Dirk Cornelis.

Dirk brengt verhalen en cijfermateriaal mee vanuit de praktijk van ‘zijn’ CC De Spil in Roeselare.

Een niet te versmaden gelegenheid voor iedereen met een hart voor cultuur in Deinze en Het Land Van Nevele om een unieke inkijk te krijgen in de dagelijkse werking van een cultureel centrum.

Tot 1998 leidde Dirk Cornelis het Zakenkantoor Cornelis in de Tolpoortstraat in Deinze, maar studeerde ook  met onderscheiding af aan de conservatoria van Gent en Brussel. Vanaf 1998 combineerde Dirk het lesgeven aan het conservatorium in Gent met de zakelijke leiding van Het Spectra Ensemble en van de Operastudio Vlaanderen. In 2007 werd Dirk algemeen directeur van CC De Spil in  Roeselare. Hij doceert nog steeds Muziektheorie aan het Conservatorium in Gent. Hij heeft drie kinderen en is sinds kort trotse grootvader.

Het culturele thema indachtig vindt het opiniecafé ditmaal plaats  op vrijdag 4 mei  in Platvvorm,  het kunstenaarscollectief van Katelijne De Corte.  Platvvorm is ondergebracht in de oude schoolgebouwen van St-Vincentius p/a  Neerleie 2 in Deinze. Een mooie gelegenheid voor cultuurminnend Deinze om dit initiatief te leren kennen.

Achteraf kan U uiteraard uw kritische bedenkingen en vragen aan Dirk voorleggen.

Hopelijk mogen we u talrijk verwelkomen.

Tot dan,

het OpinieCafé – team.

 

 

GroenRood stemt tegen beheersoverdracht van het containerpark naar IVM

GroenRood is niet tegen een beheersoverdracht op zich maar vindt dat deze beslissing moet genomen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.   

Er wordt ons vandaag gevraagd om goedkeuring te verlenen aan een beheersoverdracht van het recyclagepark naar IVM.  Diezelfde vraag werd voorgelegd aan de gemeenteraad van Nevele en werd daar dinsdag goedgekeurd.

Alhoewel het gerucht en later ook de berichtgeving over een overname voor ons als een donderslag bij heldere hemel kwamen, willen wij toch de Schepen en de diensten, maar ook de mensen van IVM bedanken voor de uitgebreide toelichting tijdens de commissie en het ter beschikking stellen van de informatie.

Wij zijn van mening dat als aspecten van onze dienstverlening efficiënter kunnen en tegelijk minstens dezelfde kwaliteit kunnen bieden, we dergelijke opties sterk moeten overwegen. Wij geloven er ook in dat IVM alles in huis heeft om aan expertiseontwikkeling te doen mbt afvalverwerking.

Tijdens de commissie werden ons de verschillende mogelijkheden toegelicht.  Door de fusie zijn we minstens verplicht om onze marktbevragingen af te staan aan IVM.  Dit is het vernoemde scenario 2 waarbij er een gelijkschakeling is tussen Deinze en Nevele. Ook in het advies van het ABB lezen we dat dit een logische beslissing is, die omwille van het feit dat er slechts één opdrachthoudende vereniging is nu al kan genomen worden.  Tot op het punt van scenario blijven wij dus de logica van het college volgen.  Wat wij evenwel niet begrijpen is waarom er persé op 01.08.2018 moet overgegaan worden tot een volledige beheersoverdracht.  Hiervoor is op dit moment geen enkele noodzaak, het biedt geen grotere efficiëntiewinst dan scenario 2 én het hypothekeert het toekomstig bestuur.

Wij begrijpen het standpunt van IVM dat de ambitie om  als afvalintercommunale maximale ondersteuning te willen bieden aan de 19 aangesloten steden en gemeenten en wij zien ook dat dit alleen kan lukken als alle of zoveel mogelijk gemeenten hiervoor kiezen.  Het grootste voordeel daarbij kan ons inziens zijn dat burgers bij gelijkschakeling van tarieven vrije keuze hebben om zich naar het dichtstbijzijnde of gemakkelijkst te bereiken recyclagepark te begeven.  Met het beperkt aantal aangesloten gemeenten is dit op vandaag evenwel nog een utopie.

Ook vanuit dat standpunt begrijpen wij dus niet waarom 6 maand voor de installatie van een nieuwe raad dergelijke beslissing moet genomen worden.

Wij willen als raadslid onze verantwoordelijkheid opnemen om te doen wat we moeten doen én dat is ervoor zorgen dat er een gelijke dienstverlening is tussen beide fusiegemeenten.  Dit betekent per definitie dat wij onze beheersoverdracht naar IVM moeten uitbreiden naar alle afvalstromen, ipv de huidige beheersoverdracht aan IVM voor de afvalstromen die onder een milieubeleidsovereenkomst (MBO) vallen (afval- en frituurolie, Recupel, batterijen, hol glas en papier/karton), KGA, groenafval en grof vuil.

Dit betekent niet dat wij op vandaag een overdracht moeten doen van de volledige exploitatie.  Deze beslissing willen wij laten nemen door de nieuwe bestuursploeg.

Het punt dat vandaag ter goedkeuring voorligt hoeft op zich geen implicaties te hebben voor de burger.  We stellen evenwel vast dat er al gecommuniceerd wordt over nieuwe openingsuren.  Volgens de Schepen wordt hiervoor vertrokken van wat men “hoort bij de mensen”.  Ons lijkt dat een wijziging van de openingsuren best ook gebeurt in samenspraak met personeel en mogelijks op een iets objectievere basis dan alleen wat men hoort.  We zijn ervan overtuigd dat opening ’s avonds en op zaterdag bij een groot deel van de bevolking op een grote appreciatie zal kunnen rekenen.  We willen er wel op wijzen dat het recyclagepark in het nieuwe voorstel  4,5 uur minder open is per week (33.5u i.p.v. nu 38u)én in de winterperiode zelfs 10,5 uur minder per week. Is de impact op de werking hiervan bekeken?

De stad Deinze kon ervoor kiezen om de marktbevraging te laten doen door de IVM, zoals dat in Nevele gebeurt, maar er wordt voor geopteerd om meteen de stap naar de volle exploitatie door IVM te zetten.

In oa de communicatie in de mileuraad wordt gesteld dat deze keuze een kostenbesparing oplevert.  Deze voorstelling klopt niet, want de kostenbesparing zit net in de overdracht van de marktbevraging omwille van de schaalgrootte.  Alle andere kosten worden door IVM doorgerekend.  Op de commissie is gevraagd naar de argumenten om aan te dringen op een volledige exploitatie, wij hebben daar behalve het argument dat we een voorloper willen zijn in de regio, geen echt antwoord op gekregen.

Indien de Stad had gekozen voor het scenario 2, dan kon dat op onze volledige goedkeuring rekenen.  Nu gaan wij dit punt evenwel niet goedkeuren omdat het ons een bevoegdheid lijkt voor het nieuwe bestuur.  Het ABB spreekt zich ook alleen uit over een gelijktrekking van de beheersoverdracht van de gemeenten. Ik citeer letterlijk: “ het zou in ieder geval wel een logische beslissing zijn om de beheersoverdracht in de verschillende gemeenten nu al gelijk te schakelen zodat de gelijkheid van de inwoners na de fusie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden”. Hiermee spreekt ABB zich niet uit over de uitbreiding van een beheersoverdracht (zowel in Deinze als in Nevele) in een periode van lopende zaken.

GroenRood ziet vele van haar ideeën gerealiseerd in het nieuwe mobiliteitsplan

GroenRood is blij dat haar voorstellen voor een duurzame mobiliteit voor een heel groot deel overgenomen werden in het mobiliteitsplan dat nu voorligt.                                 

Het STOP-principe, de aandacht voor veilige fietsverbindingen en fietsinfrastructuur, maar ook het lussensysteem voor het verkeer in het centrum van Deinze en het verlengen van afslagstroken komen stuk voor stuk letterlijk uit onze eerdere voorstellen. Alleen jammer dat de stad ook wil inzetten op een nieuwe ring dwars door een wijk van Petegem en op het doortrekken van de Zwarte Baan, beide onnodige projecten die meer kwaad dan goed zullen doen.

 

Het STOP-principe

Eddy De Winter: “GroenRood is blij dat het nieuwe mobiliteitsplan resoluut de keuze maakt voor het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en pas dan privévervoer). Het mobiliteitsplan geeft ook toe dat de kwaliteit van de fietsverbindingen nog niet in orde is en er nog veel werk is. Maar de plannen voor de vele fietsbruggen over (water)wegen en voor tunnels onder (spoor)wegen kunnen zeker op onze goedkeuring rekenen. Het is hartverwarmend om te zien dat het hele fietsroutenetwerk van de provincie en een groot deel van het fietsroutenetwerk tussen deelgemeenten en het centrum waarvoor de stad nu kiest, allemaal komen uit het fietsrouteplan dat Dirk Stroobandt al in 1995 aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd maar toen niet goedgekeurd kreeg.”

Annick Verstraete: “Wij zijn ook blij dat de stad de verkeerslichten in Deinze wil optimaliseren met wachttijdvoorspellers, het toelaten van rechtsaf slaan door rood voor fietsers en vierkant groen (waarbij voetgangers en fietsers in alle richtingen groen krijgen terwijl ander verkeer moet wachten). Het mobiliteitsplan vraagt ook aan De Lijn meer busverbindingen maar wij zouden hier nog een stapje verder willen gaan en vooral het busvervoer tussen de deelgemeenten verder sterk willen uitbreiden. Dat de stad de stopplaatsen van de trein in Astene en Grammene terug wil openen is ook een oude eis van ons.”

Autoluw centrum met lussen

Dirk Stroobandt: “Het mobiliteitsplan streeft naar een autoluw maar bereikbaar centrum met grote randparkings. Dat  is volgens ons ook het enig haalbare scenario. Dat hierbij het lussensysteem van GroenRood nagenoeg volledig overgenomen werd, betekent dat wij het reeds lang bij het juiste eind hebben met onze ideeën. Hierbij zal eindelijk de rijrichting van de Tolpoortstraat omgekeerd worden (volgens de meest logische richting  van de Leie naar de N43) en komt er éénrichtingsverkeer in de G. Gezellelaan van de N43 naar de Karel Picquélaan zodat het kruispunt op de N43 ontlast wordt en files zullen verminderen, een idee dat enkel GroenRood had voorgesteld. Ook onze voorstellen voor extra afslagstroken op de N43 en de Stadionlaan werden ondertussen al gerealiseerd.”

Nieuwe ringweg slecht idee

Peter Parmentier: “Waar wij van in het begin fel tegen gekant waren, is de geplande aanleg van een stuk ring tussen de Gaversesteenweg, doorheen de Driespoort en Ter Wilgen, dat afgebroken zou worden, onder de Poelstraat en de spoorweg naar de Kortrijksesteenweg. Deze weg doorkruist een grote wijk van Petegem en zal de woonkwaliteit daar erg aantasten zonder dat het de ideale oplossing is voor sluipverkeer tussen Astene en Petegem. Dat sluipverkeer kan beter op andere manieren ontmoedigd worden zonder dat een nieuwe weg nog meer verkeer door deze wijk zal aantrekken.”

Eddy Donné: “Ook het doortrekken van de Zwarte Baan achter de wijk Schave naar de Vaart Linkeroever zal enkel maar meer verkeer aantrekken terwijl het nauwelijks iets zal veranderen aan het verkeer dat door de Oude Brugsepoort raast. Daar zijn ook de overheidsdiensten van overtuigd want zij willen deze doortrekking ook niet. Dit stuk weg dwars door een Europees natuurgebied kan dus voor ons niet.”

Nieuwjaarsreceptie GroenRood

GroenRood hield op 12 januari 2018 haar nieuwjaarsreceptie in zaal De Engel in Leerne.